دبیرستان نمونه دولتی فاطمه الزهرا(س)
 
 
  کادر اداری و اجرایی
 
معاون آموزشی :
 
سرکار خانم  عربعلی  
 
سرکار خانم قلیچ پور
                           
 
معاون پرورشی :   
 
 سرکار خانم ..........
 
 
معاون اجرایی :   
 
 سرکار خانم عباسی