دبیرستان نمونه دولتی فاطمه الزهرا(س)
 
کادر اداری و اجرایی
 
معاونین آموزشی : سرکار خانم فرهنگی
                                       سرکار خانم مقدم
 
معاون پرورشی :     سرکار خانم عرب کند
 
معاون اجرایی :     سرکار خانم زارعی